Breaking News

Kế Toán Trưởng

Khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

  KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP (đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 1. Căn cứ pháp lý của khoá học: Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà ... Read More »

Khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng đơn vị nhà nước

(đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Căn cứ pháp lý của khoá học: Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2003; ... Read More »

Khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

(đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Căn cứ pháp lý của khoá học: Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2003; Căn cứ Nghị định ... Read More »