Breaking News

Khóa Học Thường Xuyên

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG: “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO”

Mục đích: Cung cấp những kiến thức về tài chính công ty và quản trị tài chính công ty hiện đại, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định đối với lãnh đạo công ty. Đối tượng:           Thành viên Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trưởng bộ phận tài chính kế toán ... Read More »