Breaking News

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn: “Chủ tài khoản và kế toán các xã, phường và thị trấn”

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn:

“Chủ tài khoản và kế toán các xã, phường và thị trấn”

  1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang làm công tác kế toán, chủ tịch, chủ tịch HĐND tại các đơn vị xã, phường và thị trấn.
  2. Đối tượng bồi dưỡng:

– Kế toán các xã, phường và thị trấn;

– Chủ tịch, chủ tịch HĐND các xã, phường, thị trấn;

– Những người khác có nhu cầu dự khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản.

  1. Hình thức và thời gian tổ chức khoá học: Khoá học bồi dưỡng chủ tài khoản được tổ chức tập trung một kỳ liên tục cho một khoá học tại địa phương nhưng thời gian của một khoá học là 03 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đốc Học viện Tài chính.
  2. Địa điểm: Tại địa điểm do đơn vị bố trí.
  3. Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản: Bao gồm các Chuyên đề được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt:
Thời gian Nội dung chuyên đề
1,5 ngày Chuyên đề 1: Chủ tài khoản trong quản lý Ngân sách
 

1,5 ngày

Chuyên đề 2: Chế độ kế toán ngân sách xã

 

  1. Giảng viên: Các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.
  2. Kinh phí: 900.000 đ/ 01 học viên /khóa tập huấn (bao gồm tài liệu, khóa tập huấn tối thiểu 80 học viên)
  3. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*