Breaking News

Khóa đào tạo, bồi dưỡng: “Nâng cao năng lực quản trị công ty cổ phần”

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:

“Nâng cao năng lực quản trị công ty cổ phần“

  1. Mục đích:

Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, quản lý cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Uỷ ban của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc/giám đốc; Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Nhân viên công bố tin … để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển bền vững và tăng giá trị doanh nghiệp (chương trình này đặc biệt có ý nghĩa đối với các công ty cổ phần chuẩn bị vào thời gian lập các báo cáo để trình Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị công ty)

  1. Đối tượng:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc/giám đốc; Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Nhân viên công bố thông tin; Các cán bộ đang công tác ở các đơn vị có liên quan và những người có nhu cầu.

  1. Nội dung: (Bao gồm 04 chuyên đề)

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

Chuyên đề 2: Kinh nghiệm quản trị công ty trên thế giới

Chuyên đề 3: Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản trị công ty

Chuyên đề 4: Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

 

  1. Thời gian: 04 ngày (3,5 ngày học + 0,5 ngày thi)
  2. Giảng viên: (các giảng viên sẽ tham gia giảng dạy một trong các chuyên đề)

Các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị cao của Học viện Tài chính – Bộ Tài chớnh, Kiểm toỏn Nhà nước.

  1. Chứng chỉ cuối khoá:

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần.

  1. Kinh phí: 2.000.000 đ / 01 học viên/ khóa học (bao gồm tài liệu)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*