Breaking News

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG: “QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO”

 1. Mục đích:

Cung cấp những kiến thức về tài chính công ty và quản trị tài chính công ty hiện đại, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá và ra quyết định đối với lãnh đạo công ty.

 1. Đối tượng:

          Thành viên Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, trưởng bộ phận tài chính kế toán của các doanh nghiệp và những đối tượng quan tâm.

 1. Nội dung:

Chuyên đề 1: Những vần đề về tài chính doanh nghiệp

 • Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và những nguyên nhân thành bại
 • Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Môi trường kinh doanh và các xu thế ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính

 • Bảng cân đối kế toán theo giác độ tài chính
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo giác độ tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo giác độ tài chính

Chuyên đề 3: Phân tích báo cáo tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp

 • Phân tích khái quát các báo cáo tài chính của nhà quản lý
 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của nhà quản lý qua các kỹ thuật:

o Phân tích khả năng thanh toán

o Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

o Phân tích khả năng sinh lời

o Phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính

o Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn

Chuyên đề 4: Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.

 • Sử dụng quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận và đòn bẩy kinh doanh để tối đa hoá lợi nhuận
 • Phân tích hoà vốn và một số ứng dụng trong phân tích và quyết định kinh doanh
 • Sử dụng các thông tin Tài chính, kế toán để đưa ra quyết định kinh doanh

o Các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng và lợi nhuận

o Các quyết định về điều chỉnh mặt hàng và bộ phận kinh doanh

 1. Thời gian:03 ngày
 2. Giảng viên :

Các khóa học đều do các giảng viên có thâm niên công tác, học vị cao của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính, kiểm toán nhà nước

      6. Chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo.

 1. Kinh phí: 3.000.000đ/ người hoặc Trọn gói 50.000.000đ/ lớp (Dưới 20 học viên).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*