Breaking News

Khóa đào tạo, bồi dưỡng: “Quản trị và phân tích tài chính công ty”

KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:

“QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY”

  1. Mục đích:

Cung cấp những kiến thức về tài chính công ty và quản trị tài chính công ty hiện đại, qua đó nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá công ty cho người học.

  1. Đối tượng:

Những cán bộ tài chính – kế toán, lãnh đạo thuộc: Tập đoàn, tổng công ty, Công ty cổ phần, cổ phần đại chúng, công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính và các loại hình doanh nghiệp khác

  1. Nội dung: (Bao gồm 05 chuyên đề)

Phần 1: Căn bản về tài chính công ty

Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư

Phần 3: Phân tích và quyết định vốn

Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính

Phần 5: Phân tích và hoạch định tài chính công ty

  1. Thời gian: 05 ngày (4,5 ngày học + 0,5 ngày thi) 
  2. Giảng viên:

Các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị cao của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.

  1. Chứng chỉ cuối khoá:

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Quản trị và Phân tích tài chính công ty.

  1. Kinh phí: Trọn gói, theo thỏa thuận giữa Quý đơn vị và Học viện Tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*