Breaking News

Khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

(đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 1. Căn cứ pháp lý của khoá học:

Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2003;

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31/05/2004 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước”;

­ Căn cứ thông tư 199/2011/TT-BTC ngµy 30/12/2011 “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” của Bộ Tài chính.

 1. Mục đích:

Ðể giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý tài chính – kế toán, cập nhật các văn bản chế độ mới về kế toán, tài chính;

Ðể giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp chuẩn hoá điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng (Khi bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng phải tham dự,  được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định và khi bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng sẽ được hưởng hệ số lương từ 0,1 đến 0,2 – Theo Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT/BTC-BNV)

 1. Ðối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:

Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên;

– Ðã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

 1. Nội dung chương trình bồi dưỡng: (theo quy định tại Ðiều 10, Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính). Nội dung các chuyên đề được Học viện Tài chính xây dựng và bổ sung, tài liệu biên soạn đã được Bộ Tài chính nghiệm thu và phát hành trên toàn quốc dùng để giảng dạy trong các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 giờ
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 giờ
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 giờ
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
  Cộng Phần I: 104 giờ

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 giờ
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 giờ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 giờ
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 giờ
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28  giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
  Cộng Phần II: 184 giờ
  Tổng cộng: 288 giờ
 1. Giảng viên: Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.
 2. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.
 3. Quyền lợi của học viên: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng Doanh nghiệp do Học viện Tài chính – Bộ Tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
 4. Kinh phí đào tạo: 2.800.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (không bao gồm tài liệu)
 5. Chứng chỉ cuối khoá: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp do Giám đốc Học viện Tài chính – Bộ Tài chính cấp, đây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp, chứng chỉ này có giá trị 05 năm trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày cấp.

Các khóa học sắp khai giảng: http://aof.vn/events/category/ke-toan-truong/

One comment

 1. Cheap Game Maxime Talbot Pink Jerseys – Vickey – Discover cheap nba jerseys on sale in our store
  Cheap Game Peter Regin White Jerseys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*